دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، خرداد 1401، صفحه 1-108 
مروری بر روش های طبقه بندی در سیگنال P300-Speller رابط مغز و کامپیوتر

صفحه 52-65

10.30508/kdip.2022.346627.1042

حمیده جشن؛ زینب قاسمی نژاد؛ الهه محرم خانی؛ سید مجتبی صباغ جعفری