اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر پیمان اخوان

مدیریت دانش استاد تمام، دانشگاه صنعتی مالک اشتر-
رییس انجمن علمی مدیریت دانش ایران

scholar.google.com/citations?user=HPLMLjkAAAAJ&hl=en&oi=ao
akhavan.peymangmail.com

دکتر رضا حسنوی آتشگاه

مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری استاد تمام- دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

hosnavimut.ac.ir

دکتر امیرحسین رحمانی

مهندسی کامپیوتر استاد تمام - دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

rahmanisrbiau.ac.ir

دکتر علی معینی

مهندسی برق- کامپیوتر استاد تمام- دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران، ایران

moeiniut.ac.ir

دکتر بهمن مقیمی

مدیریت بازاریابی، مدیریت فناوری استاد تمام- دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جرجیا در تفلیس

scholar.google.com/citations?user=d8pdi54AAAAJ&hl=en - www.linkedin.com/in/bmoghimi
b.moghimiug.edu.ge

دکتر محمد مهرآیین

سیستم های مدیریت اطلاعات استاد تمام- گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

m-lagzianum.ac.ir

دکتر امین جاجرمی

مهندسی کنترل دانشیار- گروه مهندسی برق ، دانشگاه بجنورد، ایران

a.jajarmiub.ac.ir

دکتر جواد حمیدزاده

مهندسی کامپیوتر دانشیار- دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، ایران

hamidzadeh92gmail.com

دکتر عباسعلی رضایی

مهندسی کامپیوتر دانشیار- دانشگاه پیام نور چناران، ایران

abbasrezaegmail.com

دکتر مهرداد جلالی

مهندسی کامپیوتر Associate Professor, and Scientist at Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

www.int.kit.edu/staff_5902.php
jalalimshdiau.ac.ir

دکتر مجتبی کفاشان کاخکی

علوم تربیتی دانشیار- گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

kafashangmail.com

دکتر محمد حسین معطر

پردازش و بازشناسی گفتار، هوش­ مصنوعی دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران

moattarmshdiau.ac.ir

دکتر سعیده باباجانی محمدی

مدیریت استادیار- گروه مدیریت، مؤسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

s.babajaniferdowsmashhad.ac.ir

دکتر علیرضا روحانی منش

مهندسی برق- کنترل استادیار-گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه نیشابور

rowhanimanesh.neyshabur.ac.ir
rowhanimaneshneyshabur.ac.ir

دکتر محمّد هادی زاهدی

مهندسی کامپیوتر استادیار- دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

zahedikntu.ac.ir

دکتر حمید طباطبایی

مهندسی کامپیوتر- برق استادیار- گروه مهندسی کامپیوتر، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

hamid.tabatabaeegmail.com

دکتر عباس مهدی زاده

شبکه های کامپیوتری استادیار- گروه کامپیوتر، مؤسسه اموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

mehdiizadehgmail.com