ارزیابی میزان رضایتمندی از کیفیت زندگی شهری زاهدان از دیدگاه دانشجویان (مورد مطالعه دانشگاه سیستان وبلوچستان و علوم پزشکی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زاهدان

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا انسانی- برنامه ریزی شهری

چکیده

مفهوم کیفیت زندگی را می توان ازجمله مفاهیم گسترده ای دانست که اهمیت آن به طور روز افزونی در بسیاری از عرصه های مطالعاتی رشته های مختلف علمی و دانشگاهی در حال گسترش است. کیفیت زندگی میزان توانمندی محیط برای فراهم آوردن و پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی افراد جامعه میباشد. هر جامعه زمانی از پویایی و نشاط برخوردار خواهد بود که شهروندان آن از کیفیت زندگی کافی و مطلوب برخوردار باشند. هدف این مقاله ارزیابی و سنجش شاخص های کیفیت زندگی شهری زاهدان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه ملی وعلوم پزشکی شهر زاهدان می باشد در این راستا پنج شاخص اصلی معرفی شده اند که عبارتند از : کالبدی – فضایی , اجتماعی , فرهنگی , اقتصادی و امنیتی. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. که در این پژوهش تعداد کل جامعه آماری 30000 است که با قرارگرفتن در فرکول کوکران129 نمونه برای دانشگاه سیستان و بلوچستان و100نمونه برای دانشگاه علوم پزشکی به دست آمده است. داده های به دست آمده از طریق پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفته و برای به دست آوردن رضایت مندی دانشجویان (دانشگاه علوم پزشکی و ملی) از زندگی در شهر زاهدان از آزمون میانگین تک نمونه استفاده می کنیم و برای بدست آوردن تاثیر شاخص های کالبدی و کیفیت زندگی شهری (با توجه به بزرگ بودن نمونه) از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می کنیم. نتایج حاصل از پژوهش، میزان رضایت مندی دانشجویان (دانشگاه علوم پزشکی و ملی) از زندگی در شهر زاهدان در حد متوسط است. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون بین شاخص های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و امنیتی و کیفیت زندگی شهری می بینیم که میزان همبستگی بین این دو شاخص0 بدست آمده و قابل قبول است.

کلیدواژه‌ها