تاثیر گرایش به نوآوری بر خلاقیت سازمانی و کیفیت تولید محصولات جدید با نقش میانجی بازارمحوری، طراحی و توسعه منابع نوآوری (مورد مطالعه: شرکت سایپا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به گسترش رقابت و تغییرات مداوم محیط کسب وکار در دنیای امروز، در پیشگرفتن اقدامات راهبردی مناسب به منظور توسعه محصولات جدید با عملکردی مناسب حیاتی است. صادرات به عنوان یک راهبرد مهم برای گسترش بازارعرضه محصول از بازارهای محدود داخلی به بازار بزرگ بیرونی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. عوامل مختلفی بر عملکرد صادراتی محصولات جدید تاثیر می‌گذارند. نوآوری در تولید محصولات جدید می‌تواند به عنوان یک شاخص برای ارزیابی ساختار سازمانی و استراتژی سازمانی سازمانی باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر گرایش به نوآوری بر کیفیت تولید محصولات جدید می‌باشد. تحقیق حاضر از حیث روش توصیفی-پیمایشی می‌باشد. همچنین جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت خودروسازی سایپا می‌باشد. جهت انتخاب گروه نمونه از نمونه گیری در دسترس استفاده شد، به طوری که نهایتا تعداد 382 نمونه جمع آوری و تحلیل گردید. ابزار اندازه گیری متغیرهای تحقیق، پرسش نامه است که دارای روایی و اعتبار تایید شده می‌باشد. به منظور تحلیل استنباطی داده‌ها از تحلیل عاملی تاییدی و برای آزمون فرضیه‌ها به طور اخص از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که گرایش به نوآوری تاثیر معنی داری بر بازارمحوری، طراحی و توسعه منابع نوآوری دارد. بازارمحوری بر خلاقیت سازمانی و کیفیت محصولات جدید موثر است. طراحی بر خلاقیت سازمانی و عملکرد محصولات جدید موثر است. خلاقیت سازمانی بر کیفیت محصولات جدید اثر معنی داری دارد همچنین توسعه منابع نوآوری بر کیفیت محصولات جدید اثر معنی داری داشته است.

کلیدواژه‌ها