دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 1-120 
مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد پایدار سازمان

صفحه 80-98

10.30508/kdip.2022.328124.1025

فرزاد آسایش؛ پرستو بافقی؛ محمود احمدی شریف؛ علیرضا روستا