فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر رفتار مصرف‌کننده با متغیر میانجی ارزش ویژه برند (مورد مطالعه شرکت ایران خودرو خراسان رضوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 (موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار)

2 مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی سناباد، گلبهار، ایران

3 گروه کامپیوتر، موسسه آموزش عالی سناباد، گلبهار، ایران

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر رفتار مصرف‌کننده با متغیر میانجی ارزش ویژه برند انجام گرفت. این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها یک تحقیق توصیفی و غیر آزمایشی و از نظر نحوه اجرا یک مطالعه پژوهشی است.جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان شرکت ایران خودرو خراسان رضوی در شهر مشهد بودند که با توجه به نامعلوم بودن تعداد افراد جامعه آماری، از فرمول کوکران جهت برآورد حجم نمونه استفاده گردید و 384 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد شد. روش نمونه‌گیری به صورت در دسترس بود.روش گردآوری داده‌ها به دو صورت کتابخانه‌ای و میدانی و ابزار گردآوری داده‌های تحقیق، پرسشنامه بود. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه در تحقیقات پیشین توسط محققین مورد بررسی و توسط اساتید متخصص و مربوطه نیز مورد تأیید قرار گرفت و با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مشخص شد میزان پایایی متغیرها در سطح قابل قبولی است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار spssو smartPLS استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که ارزش ویژه برند در تاثیر فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر رفتار مصرف‌کننده نقش میانجی دارد. ضمن اینکه ارزش ویژه برند بر حساسیت به قیمت، حساسیت به کیفیت، لذت از خرید و تجربه خرید تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها