نقش انگیزه خدمت عمومی در ارتقاء عملکرد شغلی باتوجه ‌‌به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل امور مالیاتی شهر کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر شکاف عملکردی میان بخش خصوصی و بخش دولتی موجب شده مفهوم انگیزه خدمت عمومی توجه پژوهشگران مدیریت دولتی را به خود معطوف نماید. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر انگیزه خدمت عمومی بر ارتقاء عملکرد شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی شهر کرج با توجه ‌به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و با تاکید بر مؤلفه‌های اصلی آن، مانند جوانمردی، نوع‌دوستی و وجدان کاری می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه اجرا، توصیفی - همبستگی است که در آن ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌ها به کار گفته شد. جامعه آماری پژوهش شامل 400 نفر از کارکنان اداره امور مالیاتی شهر کرج است که بر اساس جدول مورگان و روش نمونه-گیری تصادفی ساده، 196 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. پایایی و روایی ابزار پژوهش با محاسبه آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس تبیین شده، ارزیابی و تأیید شد و روایی محتوایی پرسشنامه‌‌ها توسط استادان و خبرگان آشنا به موضوع تأیید شد. آزمون مدل مفهومی پژوهش با روش حداقل مربعات جزئی با به‌کارگیری نرم‌افزار Smart PLS انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که انگیزه خدمت عمومی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی تأثیر معناداری دارد و همچنین رفتار شهروندی سازمانی نیز بر عملکرد شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی شهر کرج تأثیر معناداری دارد. در نهایت بر مبنای نتایج فرضیه‌های پژوهش، پیشنهادهایی به مدیران امور مالیاتی شهر کرج داده شد.

کلیدواژه‌ها