فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی‌گری تعهد کاری کارکنان در راه آهن خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

چکیده

سرمایه انسانی و توسعه منابع انسانی از موضوعات کلیدی عصر حاضر تلقی می‌شوند. در راه حفظ و نگهداری بلند مدت این سرمایه لازم است که مطالعات عمیق و تلاش‌های موثری صورت پذیرد. لذا مهم-ترین مسائل منابع انسانی، رضایت شغلی کارکنان است. زیرا از عوامل مهم افزایش بهره‌وری، تعهد، روحیه و عشق به کار است. از آنجا که فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت فراگیر و اهمیت آن می‌تواند بر عوامل متعددی در سازمان تاثیر گذارد، انتظار می‌رود که تاثیر قابل توجهی را بر رضایت شغلی کارکنان بر جای گذارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی‌گری تعهد کاری در میان کارکنان راه آهن خراسان رضوی انجام شد. روش این تحقیق به لحاظ هدف؛ کاربردی و از نوع توصیفی‌ - همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل ۲۴۷ نفر از کارکنان راه آهن خراسان رضوی است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده ۱۴۸ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای محاسبه روایی پرسشنامه، از روایی صوری و تحلیل عاملی استفاده شده است. همچنین برای اندازه‌گیری پایایی، ضریب آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت که برای تمامی متغیرها و ابعاد آن بیشتر از 7/0 بدست آمد. نتایج بدست آمده از این تحقیق، نشان می‌دهد که فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد کاری تاثیر مثبت و معنی داری دارد. در عین حال میان فرهنگ سازمانی به واسطه تعهد کاری بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها