مفهوم‌پردازی عوامل تأثیرگذار بر گرایش دانش‌آموختگان آموزش عالی به کارآفرینی با روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد و کارآفرینی دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد کارآفرینی– فناوری و دانشگاه رازی و مدیر اداره حمایت از طرح‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه علمی کاربردی

3 استادیار گروه اقتصاد و کارآفرینی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

در سالیان اخیر تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار رشد شدیدی نموده و چالشی برای نظام برنامه‌ریزی کشور ایجادِ کرده است. یکی از روش‌های مواجهه با این مسئله، فعالیت‌های کارآفرینی است که کمتر از آن استقبال می‌شود. در این پژوهش به بررسی و مفهوم‌پردازی عوامل گرایش دانش‌آموختگان آموزش عالی به کارآفرینی، با استفاده از روش پژوهش فراترکیب پرداخته شده است. بر این اساس مقالات منتشرشده در پایگاه‌های معتبر علمی داخلی و خارجی، شناسایی، پیمایش، کدگذاری و تحلیل شدند. در ادامه با بهره‌گیری از روش «مصاحبه پژوهش کیفی» نظر خبرگان حوزه‌های مرتبط دریافت شد تا به‌صورت موازی، کثرت‌گرایی در پژوهش دنبال شود. برای تحقق این امر تا دستیابی به اشباع نظری، بیست مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند، صورت پذیرفت. یافته‌های این مطالعه منتج به شناسایی 40 مضمون و 12 موضوع شد که بر گرایش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به فعالیت‌های کارآفرینانه تأثیرگذارند و در طیفی از تأثیرگذاری مستقل یا درهم‌تنیده ایفای نقش می‌کنند. از یافته‌های پژوهش چنین نتیجه‌گیری می‌شود هرچند که بیشترین تکرار مربوط به عوامل سطح فرد مانند عوامل شخصیتی (آموزش، توسعه فردی، ریسک‌پذیری و...) است لکن متغیرهای محیطی مانند: سیاست‌گذاری و ثبات سیاسی؛ متغیرهای اقتصادی؛ پتانسیل‌های منطقه، حمایت اجتماعی؛ فرهنگ؛ ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت بر گرایش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به فعالیت‌های کارآفرینانه اثرگذارند.

کلیدواژه‌ها