کلیدواژه‌ها = استراتژی
شناسایی و بررسی شاخص های رقابت پذیری شرکت سایپا در بازار تجارت آزاد

دوره 2، شماره 7، اسفند 1401

10.30508/kdip.2023.381922.1059

فاطمه دورانی؛ مجتبی فرخی استاد؛ سعیده باباجانی محمدی