شناسایی و بررسی شاخص های رقابت پذیری شرکت سایپا در بازار تجارت آزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فردوس، ایران، مشهد

2 گروه مدیریت، دانشگاه سیستان وبلوچستان، ایران، زاهدان

3 استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی شاخص های رقابت پذیری در بازار تجارت آزاد برای محصولات شرکت سایپا انجام خواهد پذیرفت. در تحقیق حاضر جامعه آماری مد نظر عبارتند از کارشناسان و پرسنل شاغل در شرکت و نمایندگی های شرکت سایپا (700 نمایندگی وجود دارد که بسته به شهرستان و تعداد فروش نمایندگی، تعداد پرسنل متفاوت می باشد ) که در این تحقیق، 200 نفر می باشد که با توجه به جدول مورگان حجم نمونه تعداد130 در نظر گرفته می شود و پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین آنها توزیع می گردد. بطوری که ساختار شکلی و محتوایی آن بصورت گزاره های 5 گزینه ای طیف لیکرت تنظیم خواهد گردید. برای توصیف داده ها و مشاهدات از روشهای آماری شامل آزمون الفای کرونباخ جهت پایایی پرسشنامه استفاده خواهد شد و برای صحت روایی پرسشنامه از نظرات اساتید و خبرگان مربوطه (روایی محتوایی) استفاده خواهد گردید.
در این راستا، براساس ادبیات تحقیق مدلی برای نشان دادن تاثیر عوامل رقابت پذیری در بازار تجارت آزاد طراحی و با استفاده از نرم افزار PLS Smart مورد آزمون قرار خواهد گرفت. نتایج حاکی از این بود که در تحقیق حاضر، شاخص های رقابت پذیری شرکت سایپا در بازار تجارت آزاد تاثیر مثبت دارد و تمام فرضیات درست است.

کلیدواژه‌ها