بررسی عوامل موثر بر استقرار سیستم مالیات الکترونیک(مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر استقرار سیستم مالیات الکترونیک در سازمان امور مالیاتی استان تهران انجام گرفته است. لذا از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان سازمان امور مالیاتی استان تهران به تعداد 250 نفر بوده است که از طریق فرمول کوکران 152 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته 37 سئوالی بوده است که روایی محتوای آن توسط خبرگان تایید شد و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بالای 80/0 به دست آمده است که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کلوموگروف اسیمنروف و آزمون تی تک نمونه ای با نرم افزارspss و لیزرل صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن بوده است که عوامل فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی، منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمان و منابع سازمانی بر استقرار سیستم مالیات الکترونیک تاثیر معنادار دارد و همچنین شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری موید برازش مدل بوده است.
نتایج پژوهش نشان دهنده آن بوده است که عوامل فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی، منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمان و منابع سازمانی بر استقرار سیستم مالیات الکترونیک تاثیر معنادار دارد و همچنین شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری موید برازش مدل بوده است.

کلیدواژه‌ها