همکاران دفتر نشریه

مدیر مسئول

حمید طباطبایی

مهندسی کامپیوتر- برق دانشیار- گروه مهندسی کامپیوتر، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. مؤسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

hamid.tabatabaee@gmail.com

سردبیر

ابراهیم محمودزاده

مدیریت استراتژیک تکنولوژی استاد- دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

maheb20@mut.ac.ir

مشاور

احد فانی ملکی

پژوهشگری علوم اجتماعی کارشناس پژوهش و فناوری مؤسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

a.fanimaleki@ferdowsmashhad.ac.ir

مدیر داخلی

سکینه قاسمی

هوش مصنوعی مدیر فناوری و اطلاعات مؤسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

s.ghasemi1200@gmail.com