ارائه سیستم پشتیبان تصمیم فازی جهت ارزیابی عملکرد کارکنان تأمین اجتماعی(نمونه موردی: کارکنان تامین اجتماعی شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فناوری اطلاعات، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

10.30508/kdip.2024.442508.1088

چکیده

یکی از عوامل ساختاری در هر سازمانی مدیریت منابع انسانی است. نیروی انسانی به لحاظ برخورداری از قدرت اندیشه، خلاقیت و نوآوری بزرگترین دارایی هر سازمان است. ارزیابی عملکرد روشی است که طی آن فرآیند شناسایی، مشاهده، سنجش و بهبود عملکرد انسانی در سازمان‎ها انجام می گیرد. برخی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر ارزیابی عملکرد کارکنان: نوع شغل، رفتار کارکنان، نحوه مدیریت و تعیین حداقل حقوق و دستمزد می‌باشد. هدف اساسی از به کارگیری ارزیابی عملکرد، به حداکثر رساندن بهره وری از طریق شناسایی و سرمایه گذاری روی نقاط قوت کارکنان است.
یک نظام ارزیابی عملکرد خوب باید پنج ویژگی داشته باشد، که شامل سادگی و قابل درک بودن به ویژه از دید کارکنان سازمـان، منـصفانه بودن، عینیت، باز و گشوده بودن و مفید بودن است. هدف از مقاله تعیین شاخص و مدل‎هایی برای انجام ارزیابی عملکرد کارکنان و تعیین تأثیر یک سیستم پشتیبان تصمیم فازی در ارزیابی عملکرد کارکنان است. جامعه آماری؛ کارکنان تامین اجتماعی شهر مشهد می‌باشد. با استفاده از فناوری داده کاوی اطلاعات منابع انسانی را از پایگاه‎های اطلاعاتی متعدد در مورد وضعیت پرسنل سازمان استخراج کرده، سپس با استفاده از مدل ارزیاب فازی و داده‎های استخراج شده از پایگاه داده، توانستیم انواع نیروها و کارکنان موجود در سازمان را براساس ویژگی‎ها کشف و همچنین تعیین کرده که یک کارمند متعلق به چه نوع از ویژگی‎ها است.

کلیدواژه‌ها