بررسی رابطه بین خلاقیت و مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدیریت دولتی.دانشکده مدیریت.ایران.تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه بین خلاقیت و مدیریت دانش با چهار مؤلفه (کشف و خلق دانش حفظ ونگهداری ،دانش استقرار دانش و تسهیم ،دانش است( با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ،رسمی پیمانی و قراردادی ستادی سازمان تامین اجتماعی به تعداد ۱۱۰۰ نفر بوده است که بر اساس جدول نمونه گیری مورگان ۲۸۵ نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد خلاقیت رابینز و مدیریت دانش جوزف حداد استفاده شده است برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است که در این راستا از نرم افزار آماری spss بهره برده شد. نتایج نشان داد که بین خلاقیت و مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین مؤلفه های مدیریت دانش می توانند خلاقیت را پیش بینی کنند.

کلیدواژه‌ها