مدیریت دانش بر عملکرد صادراتی با نقش تعدیل‌گری مهارت کارآفرینانه در شرکت‌های صادراتی فعال در شهرک صنعتی توس مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

چکیده

اقتصاد دانش بنیان، الگوی خود را از رقابت مبتنی بر صنعتی بودن، به انتقال دانش برای خلق ثروت تغییر داده است. از این رو توسعه ظرفیت نوآوری سازمانها و جذب دانش جدید، کلید توسعه اقتصاد دانش بنیان است مقاله حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد صادراتی و مهارت کارآفرینانه انجام گرفته است، که از بعد هدف، کاربردی، و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری کلیه شرکت‌های صادراتی در شهرک صنعتی توس مشهد می‌باشد. در مجموع 385 شرکت، 385 مدیر وجود دارد. به دلیل وجود تحریم‌ها در خصوص بخش صادرات، اگر بخواهید به صنعت خاصی اشاره کنید، با جامعه محدودی روبرو خواهید شد، لذا؛ دراین پژوهش کلیه شرکت‌های صادراتی شهرک صنعتی توس مشهد در نظرگرفته شد. با توجه به جدول مورگان، حجم نمونه 181 نفر می‌باشد که پرسشنامه‌ها به صورت تصادفی ساده بین آنها توزیع گردید. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. داده‌ها توسط معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار پی ال اس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از این بود که در مدیریت دانش بر عملکرد صادراتی و مهارت کارآفرینانه تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها