تغییر فعالیت و فضا از طریق مدیریت تکنولوژی در خانه‌های فردا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، مؤسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری داخلی، مؤسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

چکیده

حرکت از جامعه‌ای صنعتی به سوی جامعه‌ای مبتنی بر اطلاعات، خانه‌ها را از یک جای خواب به مهم‌ترین کانون زندگی بشر تبدیل نموده است. به دلیل تغییرات سریع تکنولوژی و تغییر نیاز و اولویت ساکنین، بشر با پدیدۀ نوظهور خانۀ هوشمند روبرو شده است. خانه‌های هوشمند، در راستای تأمین نیاز انسان عصر حاضر با استفاده از تکنولوژی پیشرفته، به دنبال راهکارهای نوینی برای طراحی فضا و پاسخ به تغییر سبک زندگی آنها است. طراحی خانۀ هوشمند، از تلفیق یک محیط مجازی (VS) با یک محیط هوشمند (AmI-S) به همراه یک محیط فیزیکی (PS) ایجاد شده و مدیریت تکنولوژی در آن نقش اساسی دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تغییرات حاصل از حضور تکنولوژی در فعالیت افراد و در نتیجه طراحی خانه‌های هوشمند به عنوان فضای مسکونی آینده است. روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی بوده و برای استخراج مدل مفهومی، از مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا استفاده شده است. در روند پژوهش، اثر ورود تکنولوژی نوین بر فعالیت ساکنین خانه و فضاهای داخلی بررسی شده و در نهایت راهکارهایی جهت سازگاری فضاهای اصلی کاربری مسکونی با شرایط حاصل از هوشمندسازی ارائه گشته است. نتایج نشان ‌می‌دهد، هوشمندسازی به ارتقای کیفی صنعت خانه‌سازی آینده می‌انجامد، زیرا با فعالیت‌های پیچیده و تکنولوژی‌های در حال‌ تغییر منطبق است. هوشمندسازی تغییراتی از جمله تغییرات سازمان فضایی داخلی هوشمند، انعطاف میان فضاها و صرفه‌جویی در فضا را در پی دارد و توسعۀ تکنولوژی ناشی از آن، بر فعالیت و فضا در سه حوزۀ اصلی خانه (فضای خصوصی، نیمه‌خصوصی و عمومی) تأثیرات عمده‌ای دارد.

کلیدواژه‌ها