بررسی تأثیر قابلیت های پویا ونوآوری برمزیت رقابتی وارزیابی بازاریابی دیجیتال برای بنگاه های کوچک ومتوسط در دوره پساکرونا (شرکت های صنایع غذایی در مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزشی عالی فردوس

چکیده

بحران های اپیدمی جهانی، مانند ویروس کرونا (COVID-19)، معمولاً شرکت های کوچک و متوسط (SME) را در معرض انواع مختلفی از چالش ها قرار می دهد و ممکن است زندگی آنها را به خطر بیندازد. شرکت‌های کوچک و متوسط به اقتصاد کشور کمک می‌کنند، فرصت درآمدی برای جامعه است و فرصت‌های شغلی برای جوانان، زنان و کل جامعه ایجاد می‌کند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر قابلیت های پویا ونوآوری برمزیت رقابتی وارزیابی استراتژی بازاریابی دیجیتال برای بنگاه های کوچک ومتوسط صنایع غذایی در دوره پساکرونا در شهر مشهد با استفاده ازروش معادلات ساختاری می باشد. نمونه آماری شامل 250 شرکت صنایع غذایی در شهر مشهد است ؛ که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این پژوهش از لحاظ هدف ، کاربردی واز نظر جمع آوری داده ها توصیفی واز نوع همبستگی است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری برا ی کلیت مدل ,مدل اندازه گیری PLS ، آزمون همبستگی ، مقایسه میانگین یک گروهی ومقایسه دو جامعه مستقل استفاده شده است. . نتایج مطالعه حاضر تأیید کرد که شیوه‌های قابلیت پویا وابعاد آن برشرکت‌های کوچک و متوسط صنایع غذایی در دستیابی به مزیت رقابتی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد کسب‌وکار این شرکتهادارد. ازنتایج تحلیل مشخص شد که بازاریابی دیجیتال نقش موثری در دستیابی به مشتریان و بازاریابی محصولات به صورت الکترونیکی دارد، علاوه بر این که پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی از مؤثرترین ابزارها در شرکت های صنایع غذایی بودند . بخش SMEبه دلیل فعالیت های روزانه، فرصت های شغلی و تبادل سریع مالی، یکی از مهم ترین بخش هایی است که از اقتصاد ایران حمایت می کند.

کلیدواژه‌ها