ارائه یک مدل جدید برای مشخص سازی عوامل موثر بر موفقیت تجارت الکترونیک در سازمان‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته مهندسی فناوری اطلاعات(IT) گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه قم ، قم ، ایران

2 هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - دانشکده فنی و مهندسی -دانشگاه قم - قم -ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات(IT)، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

تجارت الکترونیک که با نام تجارت اینترنتی نیز یاد می‌شود، به خرید و فروش کالا با استفاده از اینترنت و انتقال پول و اطلاعات برای اجرای معاملات الکترونیک، گفته می‌شود. تجارت الکترونیکی، رابطه و ارتباطات بین سازمان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مشتریان را برقرار می کند و بهبود می بخشد. اما، لازم به ذکر است که موفقیت در تجارت الکترونیک به تعیین عوامل موثر در تجارت الکترونیک بستگی دارد. مجموعه ای از عوامل درون سازمانی و خارج از سازمانی در تجارت الکترونیک وجود دارند که باید مورد ملاحظه قرار گیرند. در این پژوهش، یک مدل و چارچوب برای مشخص سازی عوامل موثر بر موفقیت تجارت الکترونیک، پیشنهاد شده است. معادلات ساختاری با حداقل مربعات جزئی برای بررسی و آزمایش مدل پیشنهادی، استفاده شد. نتایج بدست آمده براساس داده های گردآوری شده از 39 کارشناس،27 کارشناس ارشد، 16 مدیرمیانی و 4 مدیرعامل سازمان اداری ، نشان داد که رضایت مشتری، مقدار هزینه ها، زیرساخت ها و دانش و آگاهی، عوامل موثری هستند که تاثیر قابل توجهی بر موفقیت تجارت الکترونیک دارند.

کلیدواژه‌ها