بررسی و تبیین نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از منظر مدیران (رویکرد آمیخته تشریحی انتخاب مشارکت کننده)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان

چکیده

یکی از مزیت‌های رقابتی که بسیاری از شرکت‌ها از آن غافل شده‌اند، سرمایه‌های ناملموس می‌باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی و عملکرد کارکنان می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نوع آمیخته با روش تشریحی انتخاب مشارکت‌کننده است. اعضای نمونه آماری این پژوهش، مدیران 134 شرکت واقع در شهرک صنعتی سمنان بودند به کمک پرسشنامهای که روایی و پایایی آن مورد بررسی و تایید قرار گرفت، داده‌ها گردآوری شد و فرضیات پژوهش به کمک مدل معادلات ساختاری مورد بررسی واقع شدند. نتایج نشان داد سرمایه فکری تاثیری مستقیم، مثبت و معنادار بر عملکرد کارکنان دارد و به طور غیرمنتظره‌ای تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان رد شد. به منظور کشف چرایی رد فرضیه مربوط به تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان، 18 مدیر مشارکت‌کننده که کمترین میانگین را در سوالات مربوط به تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان بدست آورده بودند مورد مصاحبه‌ی عمیق نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. برای تحلیل مصاحبه‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد و عوامل شناسایی شده در سه دسته افزایش تخلفات، کاهش قدرت مدیریت و کاهش بهره‌وری دسته‌بندی شدند.
18 مدیر مشارکت‌کننده که کمترین میانگین را در سوالات مربوط به تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان بدست آورده بودند مورد مصاحبه‌ی عمیق نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. برای تحلیل مصاحبه‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد و عوامل شناسایی شده در سه دسته افزایش تخلفات، کاهش قدرت مدیریت و کاهش بهره‌وری دسته‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها