نقش آمیخته بازار بر ارزش برند و تصویر ادراک شده با میانجی‌گری اعتماد مشتریان در تجهیزات پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

چکیده

در عصر رقابتی امروز، مشتریان کانون توجه شرکت‌ها و عامل کسب مزیت رقابتی بوده‌است. در تأمین نیازهای تجهیزات پزشکی نیز، با توجه به گسترش رقابت بخش خصوصی، اخلاق سازمانی با تأثیر بر عواطف و احساسات مشتریان، عامل رقابتی محسوب می‌شود. مقاله حاضر، از نظر تقسیم‌بندی بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش انجام تحقیق توصیفی- همبستگی، پیمایشی بوده‌است. جامعه‌ی‌آماری تحقیق، مشتریان و منتفع‌شدگان از محصولات و خدمات شرکت-های تولیدکننده تجهیزات پزشکی بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان به روش تصادفی ساده در دسترس، گزینش شدند. روایی ابزار تحقیق به شیوه‌ی روایی صوری، محتوایی و تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرارگرفته‌است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارSmart PLS استفاده‌شد. نتایج حاکی از آن بوده‌ که اعتماد به برند در اثر ابعاد برند خدماتی بر ارزش برند، نقش مؤثر غیرمستقیم داشته، اما در اثر ابعاد برند خدماتی بر تصویر ادراک‌شده، نقش میانجی‌گری کامل ایفا کرده‌است.

کلیدواژه‌ها