بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی بر توانایی نوآوری فردی در شرکت با میانجی گری تأثیر تعهد(مورد مطالعه: شرکت نفت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، مؤسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

3 گروه حسابداری، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی ، تربت جام، ایران

چکیده

در محیطی که به طور فزاینده ای نامطمئن می‌شود، خلاقیت راه درستی برای بقا و رقابتی ماندن در بازارهای داخلی و بین المللی است. بدین منظور برای دستیابی به این هدف، مدیران باید روی فناوری های جدید سرمایه گذاری کنند و به سمت سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه حرکت کنند. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر سیستمهای اطلاعاتی منابع انسانی بر توانایی نوآوری فردی با میانجیگری تأثیر تعهد سازمانی می‌باشد. این مطالعه به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش از نوع پیمایشی-تحلیلی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این تحقیق، کارکنان، مدیران ارشد، مدیران اجرایی و میانی در شرکت نفت تربت حیدریه می‌باشد. بر طبق جدول مورگان برای جامعه ای با حجم 384، حجم نمونه آماری 190 نفر تعیین گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه ای استاندارد بود که بعد از بررسی روایی و پایایی و اطمینان از وجود آن توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزارهای اس. پی. اس. اس. نسخه شماره 26 و اسمارت پی ال اس نسخه شماره 3 انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان داد که سیستمهای اطلاعاتی منابع انسانی هم به طور مستقیم و هم با میانجی‌گری تعهد سازمانی بر نوآوری فردی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. علاوه بر این تأثیر مثبت و معنی دار سیستمهای اطلاعاتی منابع انسانی بر تعهد سازمانی و تعهد سازمانی بر نوآوری فردی مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها