واکاوی تاثیر جهت گیری های کارآفرینانه سبز بر شیوه های مدیریت زنجیره تامین سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه مدیریت ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

جهت گیری استراتژیک یک حوزه مورد توجه و گسترده در ادبیات مدیریت کسب و کار است. فعالیت های استراتژیک شرکت می تواند معنای کلی جهت گیری استراتژیک را توصیف کند که به طور مستقیم بر انجام عملکرد برتر شرکت تأثیر می گذارد. پژوهش حاضر واکاوی تاثیر جهت گیریهای کارآفرینانه سبز بر شیوه های مدیریت زنجیر تامین سبز در شرکت های شهرک صنعتی یزد می‌باشد. در این تحقیق جامعه آماری 300 نفر از کارکنان شرکت های شهرک صنعتی یزد می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه نهایی 168 نفر می باشد که پس از توزیع پرسش نامه ها تعداد 150 پرسش نامه جمع آوری گردید . در این تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار PLS و SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد جهت گیری کارآفرینی سبز بر جهت گیری بازار، شیوه های مدیریت زنجیره تأمین سبز و جهت گیری مدیریت دانش تاثیر معناداری دارد. همچنین جهت گیری مدیریت دانش بر شیوه های مدیریت زنجیره تأمین سبز تاثیر معناداری دارد و جهت گیری کارآفرینی سبز بر شیوه های مدیریت زنجیره تأمین سبز از طریق جهت گیری مدیریت دانش تاثیر دارد. فعالیت های استراتژیک شرکت می تواند معنای کلی جهت گیری استراتژیک را توصیف کند که به طور مستقیم بر انجام عملکرد برتر شرکت تأثیر می گذارد.

کلیدواژه‌ها