جایگاه طب سنتی و گیاهان دارویی در توسعه مدیریت گردشگری سلامت مطالعه موردی استان خراسان جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران، زاهدان

2 گروه جغرافیا وبرنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران، زاهدان

چکیده

گردشگری درمانی و بهداشتی از رو به رشدترین بخش های صنعت گردشگری جهان است که باعث شده سازمان های دست اندرکار و کشورهای علاقمند به توسعه گردشگری توجه خود را به این بخش از صنعت توریسم جلب و برای آن برنامه ریزی کنند هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل جایگاه طب سنتی و گیاهان دارویی در توسعه گردشگری سلامت دراستان خراسان جنوبی می باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف جزء تحقیقات کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جهت تحلیل فرضیات تجقیق پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل متخصصین،کارشناسان و مسئولین سازمان‌های مرتبط با گردشگرسلامت، ادارات مربوطه‌ و گردشگران و گردشگرانی که از این جاذبه ها دیدن کرده اند می باشد. روش گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای و میدانی با ابزار پرسشنامه و مشاهده است و برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری Tتک نمونه‌ای، و - مدل بهینه سازی چند هدفه براساس تجزیه و تحلیل نسبت استفاده شد. نتایج یافته‌ها نشان می دهد که استان خراسان جنوبی از پتانسیل های بسیار بالایی برای توسعه طب سنتی و گیاهان دارویی و توسعه پایدار گردشگری سلامت برخوردار است و در صورت مدیریت صحیح، تامین زیرساخت های ارتباطی و تبلیغاتی می توان چشم انداز آینده توسعه گردشگری سلامت استان را بسیار روشن ترسیم نمود. همچنین ضعف زیرساخت های فیزیکی، ضعف تبلیغات، عدم مدیریت صحیح و شعف شناختی و برنامه ریزی مناسب به عنوان مهمترین موانع پیش روی توسعه گردشگری سلامت در استان خراسان جنوبی می باشند.

کلیدواژه‌ها