تأثیر عوامل موثر بررفتارخرید مشتریان در مبادلات تجارت الکترونیک (مورد مطالعه دیجی کالا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار

چکیده

تجارت الکترونیک از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر مورد استقبال چشمگیری قرار گرفته است. با رشد سریع تجارت الکترونیک، مبادلات و معاملات از طریق ابزارات و روش‌های فناوری اطلاعات به صورت چشمگیری افزایش یافته است. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر عوامل موثر بررفتارخرید مشتریان در مبادلات تجارت الکترونیک (دیجی کالا)، انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش تحقیقی توصیفی–پیمایشی است و از نظر هدف از نوع پژوهش ها کاربردی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا می‌باشد. تعداد 380 نفر نیز با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از پرسشنامه، نسبت به جمع‌آوری اطلاعات لازم جهت دستیابی به اهداف تحقیق اقدام لازم به عمل آمد. در نهایت، داده‌های حاصل از مطالعه نمونه به وسیله نرم‌افزار اس‌پس‌اس‌اس و پی‌ال‌اس مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج این تحقیق نشان داد که عوامل راحتی و دسترسی، روانشناسی، اعتماد، روش پرداخت و تنوع محصولات بر رفتار خرید مشتریان و شدت این تأثیر برابر با 0.286، 0.189، 0.245، 0.113 و 0.775 می‌باشد. در این رابطه تنوع محصول، راحتی و دسترسی و اعتماد دارای بیشترین تاثیر می باشد.

کلیدواژه‌ها