تاثیر عوامل موثر بر حمایت از وب‌سایت‌های فروش برخط با توجه به نقش ارزش تجربی مشتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزش مدیریت، موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر، ایران، مشهد

چکیده

چکیده
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر عوامل موثر بر حمایت از وب‌سایت‌های فروش برخط با توجه به نقش ارزش تجربی مشتری انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع تحقیقات همبستگی و توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق مشتریان فروشگاه اینترنتی ایلیا مشهد می‌باشد (720 نفر) و روش نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس می‌باشد. برای تعیین حداقل حجم نمونه نیز با توجه به مشخص بودن تعداد مشتریان از فرمول کوکران برای جامعه معلوم استفاده شده است که تعداد آن در سطح خطای 5 درصد برابر 251 نفر می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه 32 سوالی استاندارد می‌باشد. به منظور بررسی روایی از روایی محتوا و سازه (روایی همگرا، روایی واگرا با استفاده از شاخص فورنل لارکر، روایی واگرا با استفاده از شاخص نسبت HTMT و تحلیل عاملی تاییدی) و پایایی (ضریب الفای کرونباخ، ضریب پایایی ترکیبی) استفاده شد و مورد تائید قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، آمار توصیفی با استفاده از نرم‌افزار اس پی اس اس محاسبه گردید و در سطح استنباطی و جهت بررسی فرضیه‌ها از روش مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-PLS بهره‌گیری شد. نتایج تحلیل فرضیات نشان داد تعامل و همسانی بر ارزش تجربی مشتریان فروشگاه اینترنتی تاثیرگذار است. همچنین ارزش تجربی بر درگیرشدن در سایت تاثیرگذار است. درگیرشدن در سایت نیز بر نگرش به سایت و قصد حمایت تاثیرگذار است و نگرش به سایت نیز دارای تاثیر مثبت و معنادار بر قصد حمایت است.

کلیدواژه‌ها