برسی تاثیر ضریب واکنش سود بر بازده انباشته غیر عادی شرکت با تاکید بر نقش توانایی مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

2 موسسه غیر انتفاعی فردوس

چکیده

چکیده
مدیران تواناتر به این دلیل که به فرآیند گزارشگری مالی شرکت های خود اطمینان دارند تلاش می‌کنند تا با مذاکره، دامنه حسابرسی را کم کرده و حق‌الزحمه حسابرسی کمتری پرداخت کنند. مدیران توانمند می توانند با بهبود کیفیت گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعات بین سهامداران و مدیران را کاهش دهند و یک مسیر غیر مستقیم برای تاثیرگذاری توانایی مدیریتی بر ضریب واکنش سود از طریق افزایش هموارسازی سود و درآمدارائه می دهند آنها می توانند اطلاعات مالی را بطور شفاف تر و گویا تری به سرمایه گذاران خارجی ارائه دهند و محیط اطلاعاتی را بهبود بخشند. هدف از این تحقیق پاسخ به این سوال" چگونه ضریب واکنش سود یک شرکت با توانایی مدیریتی تغییر می کند؟"در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از بعد روش شناسی، توصیفی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) می باشد. تعداد 182 شرکت در بازه زمانی سالهای 1400-1392 از بین کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه پژوهش جامعه آماری پژوهش انتخاب شده اند، تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار ایویوز انجام می شود. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از الگوهای اقتصادسنجی استفاده ‌شده و فرضیه‌های مربوطه از روش رگرسیون چند متغیره پانل مورد بررسی قرار گرفته است، یافته‌های حاصل از پژوهش حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنی داری بین ضریب واکنش سود و توانایی مدیریتی شرکت می باشد .

واژگان کلیدی: توانایی مدیتی، ضریب واکنش سود، بور س اوراق بهادار تهران.
15:11

کلیدواژه‌ها