تحلیل تاثیر اثربخشی و نوآوری سازمانی بر وفاداری مخاطبان بر اساس مدل معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

چکیده

در دوره کنونی، سازمان‌ها به صورت فزاینده با محیط‌های پویا و در حال تغییر مواجهند، لذا به منظور بقاء و پویایی مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار کنند. به بیان دیگر با توجه به سرعت شتابنده تحولات علمی، فناورانه، اجتماعی، سازمان‌هایی موفق و کارآمد محسوب می‌شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی‌ها را نیز در آینده پیش‌بینی کنند. از طرفی در کسب و کار به شدت رقابتی امروزی، سازمان‌ها در رقابت برای جذب مشتریان هستند و سعی در حفظ آنان دارند و برای دستیابی به این امر، سازمان‌ها در سرلوحه سیاست‌های خود، بهبود روابط با مشتریان حاضر و بالقوه را قرار دادند. لذا مقاله حاضر به تاثیر نوآوری و اثربخشی سازمانی بر وفاداری مخاطبان در رسانه‌های عمومی پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری عبارت بود از کارکنان یکی از رسانه‌های استانی (220 نفر) و مخاطبین آن که ساکن مرکز استان هستند. حجم نمونه کارکنان 140 نفر و حجم نمونه مخاطبین 384 نفر محاسبه شد. به همین منظور برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های اثربخشی سازمانی پارسونز (1990)، نوآوری سازمانی چوپانی و همکاران (1391) و وفاداری مشتری زهیر و همکاران (2011) استفاده شد. پس از جمع‌آوری اطلاعات نیز، برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی، روش‌های آماری تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس. و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. استفاده شد. یافته‌ها نشان داد، با اطمینان 95 درصد اثربخشی و نوآوری سازمانی بر وفاداری مخاطبین تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها