بررسی تاثیر آمیخته گردشگری و کیفیت خدمات بر رضایت گردشگر و وفاداری به مقصد گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه علوم اجتماعی، دانشکده مدیریت، دانشگاه امام علی (ع)، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکده مدیریت و علوم نظامی، دانشگاه افسری امام علی (ع)،تهران،ایران

3 مدرس گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه امام علی (ع)،تهران،ایران

چکیده

این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر آمیخته گردشگری و کیفیت خدمات بر رضایت گردشگر و وفاداری به مقصد گردشگری است. جامعه آماری تحقیق گردشگران شهر اصفهان در ایران می‌باشد. از آن جایی که جامعه آماری تحقیق‌نامحدود می‌باشد، تعداد نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران در جامعه نا‌محدود به تعداد 384 نفر‌ در‌‌نظرگرفته‌ شده است. همچنین بر اساس روش نمونه‌گیری در دسترس و به صورت تصادفی پرسشنامه‌ها توزیع شده است. داده‌ها از طریق، پرسشنامه جمع آوری شده که روایی آن توسط اساتید و خبرگان و پایایی از طریق آزمون الفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. سپس بر اساس داده های بدست آمده، به منظور بررسی برازش مناسب الگوی مفهومی، از تحلیل عاملی تاییدی و به جهت آزمون فرضیه‌ها از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل استفاده شده که نتایج حاکی از پذیرش فرضیات تحقیق بوده است. به عبارت دیگر در سطح اطمینان 95 درصد آمیخته گردشگری بر رضایت گردشگر و وفاداری به مقصد گردشگری در شهر اصفهان موثر است. همچنین کیفیت خدمات بر رضایت گردشگران و وفاداری به مقصد گردشگری در شهر اصفهان موثر است. از دیگر یافته‌های تحقیق حاکی از تاثیر رضایت گردشگر بر وفاداری به مقصد گردشگری بوده است.

کلیدواژه‌ها