ارتباط فرهنگ سازمانی و مدیریت روابط با مشتریان با نقش میانجی کیفیت زندگی کاری کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی ، تربت جام، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه گروه مدیریت، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی ، تربت جام، ایران

3 گروه مدیریت، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی ، تربت جام، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با کیفیت زندگی کاری و مدیریت روابط با مشتری در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی می‌پردازد.،که در نوع خود جدید می‌باشد. در این تحقیق از مدل رابینز برای اندازه‌گیری فرهنگ سازمان و مدل والتون برای کیفیت کاری و مدل سین و همکاران برای مدیریت روابط با مشتریان (CRM) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی در شعب هفتگانه مشهد می‌باشد که تعداد آنها 750 نفر و برای حجم نمونه تحقیق با توجه به جدول مورگان 254 نفر در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوری پرسشنامه استاندارد بوده که از روایی لازم برخوردار و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که نشان از همسانی درونی پرسشنامه‌ها می‌باشد. نتایج بدست آمده بر اساس آزمون مدل معادلات ساختاری حاکی از وجود رابطه معنادار و مثبت بین فرهنگ سازمانی با مدیریت روابط با مشتریان و کیفیت زندگی کاری و همچنین رابطه معنادار و مثبت کیفیت زندگی کاری با مدیریت روابط با مشتریان بود. علاوه بر این نتایج نشان داد که کیفیت زندگی کاری رابطه رفاه ذهنی سهامداران و مدیریت روابط با مشتریان را میانجیگری می‌کند.

کلیدواژه‌ها