تاثیر بکارگیری عوامل مدیریت الکترونیک بر رضایتمندی مشتریان شرکت عمران شهرجدید گلبهار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی سناباد، گلبهار، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی سناباد، گلبهار، ایران

3 استادیار گروه کامپیوتر، موسسه آموزش عالی سناباد، گلبهار، ایران

چکیده

رضایت مشتری به عنوان یک عامل اصلی برای تعیین موفقیت سازمان در ارتباط با مشتریان و معیاری از چگونگی عملکرد کلی سازمان در رابطه با مجموعه انتظارات مشتری می باشد. فناوری های اطلاعاتی همراه با فاکتورهای خود تحولات عظیمی در شرکت ها و سازمان های بازرگانی ایجاد کرده که از طریق کاهش زمان ارائه خدمات، افزایش سرعت ارائه خدمات و افزایش کیفیت و کارایی ارائه خدمات منجر به بهبود عملکرد کلی سازمان می گردد که به نوبه خود افزایش رضایت و وفاداری مشتریان سازمان را به دنبال دارد. تولید و ارائه خدمات نو با خصوصیات منحصر به فرد، نیازمند سازمان هایی با تفکر و راهبرد های نوین می باشد. پژوهش حاضر در پی بررسی رابطه ی عوامل مدیریت الکترونیک و رضایت مشتری است. جامعه آماری در این پژوهش شامل مشتریان شرکت عمران شهر جدید گلبهار در نیمه اول سال 1399 می باشد که تعداد آنها برابر با 1000 نفر است. تحلیل داده‌ها بر اساس 250 پرسشنامه جمع آوری شده از نمونه ی آماری صورت گرفته است. در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS و آزمونهای همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. فرضیه اول بیان می دارد که عوامل استراتژیک بر رضایت مشتری تاثیر دارد. فرضیه دوم نشان داد که عوامل تکنولوژیک مدیریت الکترونیک بر رضایت مشتری تاثیر دارد. نتایج فرضیه سوم نشان داد که عوامل فرهنگی مدیریت الکترونیک بر رضایت مشتری تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها