بررسی عوامل راهبردی تأثیرگذار بر پیاده سازی مدیریت دانش و کیفیت خدمات انتظامی پلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مدیریت صحیح منابع و امکانات موجود در کشور و در رأس آن مدیریت دانش و جریان اطلاعات در سطح ملی یکی از اساسی ترین عوامل در تحقق مفهوم اقتصاد مقاومتی است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی کیفیت خدمات انتظامی پلیس به عنوان یکی از سازمان هایی که، دانشوری را جزو سیاست های راهبردی خود در توانایی پیش بینی رخدادها و تبدیل تهدیدهای امنیتی جامعه به فرصت هایی برای آسایش مردم است که با روش تحلیل محتوایی و استنادی انجام شده است. مدیریت دانش در پلیس، راهبرها و فرایندهایی هستند که قادرند تولید و جریان دانش را به منظور ایجاد و تأمین انتظارات سازمان پلیس به وجود آورند. لذا مدیریت دانش به منزله چالش کشف دانایی های پلیس و حتی مردم است. از اقداماتی که می‌توان در راستای دانش‌محوری پلیس ایران برشمرد، درک ضرورت و اهمیت بهره‌گیری از مدل‌های راهبردی و طرح و اجرای آن است. در عین حال برای تحقق پلیس دانش‌محور علاوه بر اقداماتی چون توسعه مراکز تحقیقاتی، ارتقای نقش و سهم علوم دانشگاهی پلیسی و برقراری تعامل و بسترهای مناسب جلب همکاری مردم با پلیس و برقراری کانال‌های بازخوردگیری از جامعه و تقویت مدیران دانش گرا، توسعه نیروی "پلیس یادگیرنده" و "پلیس دانش گرا " را نباید از یاد برد. در این پژوهش مفهوم مدیریت دانش، اهمیت آن، مدل ها، و راهبردهای بهره گیری از مدیریت دانش در نیروهای انتظامی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها