بررسی تاثیر نظام جبران خدمات بر جذب و نگه داشت نیروی انسانی متخصص در حوزه الکترونیک (مورد مطالعه: دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری منطقه 2 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل ، دانشگاه ازاد واحد الکترونیک

2 استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اسالمشهر، ایران، اسلامشهر

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، ایران، قدس

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین الملل، دانشگاه آزاد واحد الکترونیک

5 دانشجوی دکتری منابع طبیعی، گروه علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران، گرگان

چکیده

سازمانها برای بقا نقش سازنده خود نیازمند افکار، اندیشه ها، نظرات تازه هستند تا با دریافت دیدگاههای نو مبتنی بر تحقیقات میدانی و اندیشه ها و تئوری ها بتوانند پویایی خود را تضمین کنند وگرنه رو به زوال هستند. مقاومت سازمان ها در قبال تحولات جهانی و منطقه ای موجب حذف آنها شده و حتی قادر به حفظ وضع موجود نیز نخواهد بود. زیرا نیازهای متنوع و پیچیده انسان ها موجب خلاقیت و نوآوری در زندگی انسان ها است تا بتوانند استعدادهای فردی و جمعی را شکوفا کنند و در سایه آن بهره مندی مادی و معنوی را دریابد؛ هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر نظام جبران خدمات شهرداری در جذب و نگه داری سرمایه انسانی متخصص و ارائه الگوی پیشنهادی بوده است. روش تحقیق حاضر توصیفی است که به روش پیمایش انجام شده است و از حیث هدف جزء تحقیقات کاربردی بشمار می رود؛ ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه می باشد که روایی آن به تائید اساتید راهنما و مشاور و خبرگان شهرداری تهران رسیده است و پایایی آن نیز برای هر متغیر بیشتر از 0.7 بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک منطقه 2 شهرداری تهران می باشند که جمعا 400 نفر می باشند؛ با لحاظ نمودن میزان خطای 0.5، احتمال موفقیت 0.5 و جامعه هدف به حجم 400 نفر، تعداد نمونه مورد نیاز برای این پژوهش حدود 196 نفر تعیین گردید که با توجه به احتمال ریزش پرسشنامه تعداد بیشتری پرسشنامه پخش شد که در نهایت 200 پرسشنامه سالم مورد تحلیل قرار گرفت؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات با توجه به آزمون رگرسیون انجام شده است و نتایج نشان از تاثیر مثبت و معنادار نظام جبران خدمات بر جذب و نگه داشت نیروی انسانی متخصص در شهرداری تهران داشته است و درمیان فرضیات تنها؛ تاثیر جبران خدمات مستقیم در شهرداری تهران تائید نشده است

کلیدواژه‌ها