کلیدواژه‌ها = بازیابی کارآموز
ارائه ی مدل عمیق CNN-BiLSTM برای شناسایی کارآموز

دوره 3، شماره 10، آذر 1402

10.30508/kdip.2024.429604.1081

مهدی ابراهیمیان دهکردی؛ شهلا نعمتی؛ محمداحسان بصیری