نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش و پرورش بررسی نگرش کارکنان نسبت به سازمان به عنوان نهاد حریص و تاثیر آن بر هویت سازمان [دوره 2، شماره 5، 1401، صفحه 46-63]

ا

 • ابعاد برند نقش آمیخته بازار بر ارزش برند و تصویر ادراک شده با میانجی‌گری اعتماد مشتریان در تجهیزات پزشکی [دوره 2، شماره 7، 1401]
 • ارزش برند نقش آمیخته بازار بر ارزش برند و تصویر ادراک شده با میانجی‌گری اعتماد مشتریان در تجهیزات پزشکی [دوره 2، شماره 7، 1401]
 • استخراج ویژگی مروری بر روش های طبقه بندی در سیگنال P300-Speller رابط مغز و کامپیوتر [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 52-65]
 • استراتژی شناسایی و بررسی شاخص های رقابت پذیری شرکت سایپا در بازار تجارت آزاد [دوره 2، شماره 7، 1401]
 • اعتماد نقش آمیخته بازار بر ارزش برند و تصویر ادراک شده با میانجی‌گری اعتماد مشتریان در تجهیزات پزشکی [دوره 2، شماره 7، 1401]
 • انگیزه خدمت عمومی نقش انگیزه خدمت عمومی در ارتقاء عملکرد شغلی باتوجه‌‌به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل امور مالیاتی شهر کرج) [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 8-23]

ب

 • بازارمحوری تاثیر گرایش به نوآوری بر خلاقیت سازمانی و کیفیت تولید محصولات جدید با نقش میانجی بازارمحوری، طراحی و توسعه منابع نوآوری (مورد مطالعه: شرکت سایپا) [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 66-83]
 • بانکداری الکترونیک مروری بر روش‌های کشف تقلب بانکی با استفاده از هوش مصنوعی [دوره 2، شماره 6، 1401]
 • برندهای انلاین نوگرایی مصرف کننده و عملکرد برندهای انلاین با توجه به نقش میانجی تعامل مشتریان با برند آنلاین (مورد مطالعه فروشگاه اوکالا در شهر مشهد) [دوره 2، شماره 6، 1401]
 • بهره‌وری سرمایه انسانی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی با قابلیت سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بجنورد [دوره 2، شماره 5، 1401، صفحه 8-19]
 • بودجه ریزی اثرات نظام حکمرانی و ساختار فرآیندی بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی [دوره 2، شماره 5، 1401، صفحه 86-97]

پ

 • پردازش تصویر تشخیص لبه تصاویر دیجیتالی با استفاده از خوشه بندی فازی [دوره 2، شماره 6، 1401]

ت

 • تئوری فازی تشخیص لبه تصاویر دیجیتالی با استفاده از خوشه بندی فازی [دوره 2، شماره 6، 1401]
 • تجارت آزاد شناسایی و بررسی شاخص های رقابت پذیری شرکت سایپا در بازار تجارت آزاد [دوره 2، شماره 7، 1401]
 • تجهیزات پزشکی نقش آمیخته بازار بر ارزش برند و تصویر ادراک شده با میانجی‌گری اعتماد مشتریان در تجهیزات پزشکی [دوره 2، شماره 7، 1401]
 • تراکنش‌های جعلی مروری بر روش‌های کشف تقلب بانکی با استفاده از هوش مصنوعی [دوره 2، شماره 6، 1401]
 • ترکیب صادرات تاثیر ترکیب کالاهای صادراتی در سرمایه انسانی [دوره 2، شماره 5، 1401، صفحه 20-33]
 • تشخیص لبه تشخیص لبه تصاویر دیجیتالی با استفاده از خوشه بندی فازی [دوره 2، شماره 6، 1401]
 • تصویر ذهنی برند نقش آمیخته بازار بر ارزش برند و تصویر ادراک شده با میانجی‌گری اعتماد مشتریان در تجهیزات پزشکی [دوره 2، شماره 7، 1401]
 • تعامل با برند آنلاین نوگرایی مصرف کننده و عملکرد برندهای انلاین با توجه به نقش میانجی تعامل مشتریان با برند آنلاین (مورد مطالعه فروشگاه اوکالا در شهر مشهد) [دوره 2، شماره 6، 1401]
 • تعامل مشتریان نوگرایی مصرف کننده و عملکرد برندهای انلاین با توجه به نقش میانجی تعامل مشتریان با برند آنلاین (مورد مطالعه فروشگاه اوکالا در شهر مشهد) [دوره 2، شماره 6، 1401]
 • تعهد سازمانی تأثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی [دوره 2، شماره 5، 1401، صفحه 64-85]
 • تعهد سازمانی بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی بر توانایی نوآوری فردی در شرکت با میانجی گری تأثیر تعهد(مورد مطالعه: شرکت نفت) [دوره 2، شماره 7، 1401]
 • تولید تاثیر گرایش به نوآوری بر خلاقیت سازمانی و کیفیت تولید محصولات جدید با نقش میانجی بازارمحوری، طراحی و توسعه منابع نوآوری (مورد مطالعه: شرکت سایپا) [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 66-83]

ج

 • جهت گیریهای استراتژیک واکاوی تاثیر جهت گیری های کارآفرینانه سبز بر شیوه های مدیریت زنجیره تامین سبز [دوره 2، شماره 6، 1401]

خ

 • خلاقیت تاثیر گرایش به نوآوری بر خلاقیت سازمانی و کیفیت تولید محصولات جدید با نقش میانجی بازارمحوری، طراحی و توسعه منابع نوآوری (مورد مطالعه: شرکت سایپا) [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 66-83]
 • خوشه بندی فازی تشخیص لبه تصاویر دیجیتالی با استفاده از خوشه بندی فازی [دوره 2، شماره 6، 1401]

د

 • دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان ارزیابی میزان رضایتمندی از کیفیت زندگی شهری زاهدان از دیدگاه دانشجویان (مورد مطالعه دانشگاه سیستان وبلوچستان و علوم پزشکی) [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 38-51]
 • دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارزیابی میزان رضایتمندی از کیفیت زندگی شهری زاهدان از دیدگاه دانشجویان (مورد مطالعه دانشگاه سیستان وبلوچستان و علوم پزشکی) [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 38-51]

ر

 • رابط مغز و کامپیوتر (BCI) مروری بر روش های طبقه بندی در سیگنال P300-Speller رابط مغز و کامپیوتر [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 52-65]
 • رﺿﺎﯾﺖ تاﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی در ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ [دوره 2، شماره 5، 1401، صفحه 34-45]
 • رضایتمندی عوامل رضایتمندی مشتریان در کسب‌وکارهای الکترونیکی [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 24-37]
 • رضایتمندی ارزیابی میزان رضایتمندی از کیفیت زندگی شهری زاهدان از دیدگاه دانشجویان (مورد مطالعه دانشگاه سیستان وبلوچستان و علوم پزشکی) [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 38-51]
 • رفاه ذهنی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی با قابلیت سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بجنورد [دوره 2، شماره 5، 1401، صفحه 8-19]
 • رفتار شهروندی سازمانی نقش انگیزه خدمت عمومی در ارتقاء عملکرد شغلی باتوجه‌‌به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل امور مالیاتی شهر کرج) [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 8-23]
 • رفتار شهروندی سازمانی تأثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی [دوره 2، شماره 5، 1401، صفحه 64-85]
 • رقابت پذیری شناسایی و بررسی شاخص های رقابت پذیری شرکت سایپا در بازار تجارت آزاد [دوره 2، شماره 7، 1401]
 • رهبری خدمتگزار تأثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی [دوره 2، شماره 5، 1401، صفحه 64-85]
 • روش آمیخته بررسی و تبیین نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از منظر مدیران (رویکرد آمیخته تشریحی انتخاب مشارکت کننده) [دوره 2، شماره 7، 1401]

ز

 • زمان بندی وظایف زمانبندی وظایف در توازن منابع برای مکان یابی ماشین مجازی در مراکز داده ابر با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته [دوره 2، شماره 6، 1401]

س

 • ساختار فرآیندی اثرات نظام حکمرانی و ساختار فرآیندی بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی [دوره 2، شماره 5، 1401، صفحه 86-97]
 • سازمان امور مالیاتی نقش انگیزه خدمت عمومی در ارتقاء عملکرد شغلی باتوجه‌‌به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل امور مالیاتی شهر کرج) [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 8-23]
 • سازمان به عنوان نهاد حریص بررسی نگرش کارکنان نسبت به سازمان به عنوان نهاد حریص و تاثیر آن بر هویت سازمان [دوره 2، شماره 5، 1401، صفحه 46-63]
 • سرمایه اجتماعی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی با قابلیت سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بجنورد [دوره 2، شماره 5، 1401، صفحه 8-19]
 • سرمایه اجتماعی بررسی و تبیین نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از منظر مدیران (رویکرد آمیخته تشریحی انتخاب مشارکت کننده) [دوره 2، شماره 7، 1401]
 • سرمایه انسانی تاثیر ترکیب کالاهای صادراتی در سرمایه انسانی [دوره 2، شماره 5، 1401، صفحه 20-33]
 • سرمایه فکری بررسی و تبیین نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از منظر مدیران (رویکرد آمیخته تشریحی انتخاب مشارکت کننده) [دوره 2، شماره 7، 1401]
 • سیستم خودتطبیق یادگیری تقویتی برخط مبتنی بر سیاست برای توسعه خودکار منطق خودتطبیقی سیستم های خود تطبیق [دوره 2، شماره 7، 1401]
 • سیستم‌‌های اطلاعاتی منابع انسانی بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی بر توانایی نوآوری فردی در شرکت با میانجی گری تأثیر تعهد(مورد مطالعه: شرکت نفت) [دوره 2، شماره 7، 1401]

ش

 • شبکه اجتماعی مرکزیت در شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر مدل آستانه خطی [دوره 2، شماره 6، 1401]
 • شرکت سایپا شناسایی و بررسی شاخص های رقابت پذیری شرکت سایپا در بازار تجارت آزاد [دوره 2، شماره 7، 1401]
 • شرکت نفت بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی بر توانایی نوآوری فردی در شرکت با میانجی گری تأثیر تعهد(مورد مطالعه: شرکت نفت) [دوره 2، شماره 7، 1401]
 • شهر زاهدان ارزیابی میزان رضایتمندی از کیفیت زندگی شهری زاهدان از دیدگاه دانشجویان (مورد مطالعه دانشگاه سیستان وبلوچستان و علوم پزشکی) [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 38-51]

ط

 • طبقه بندی مروری بر روش های طبقه بندی در سیگنال P300-Speller رابط مغز و کامپیوتر [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 52-65]
 • طراحی تاثیر گرایش به نوآوری بر خلاقیت سازمانی و کیفیت تولید محصولات جدید با نقش میانجی بازارمحوری، طراحی و توسعه منابع نوآوری (مورد مطالعه: شرکت سایپا) [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 66-83]

ع

 • عدم قطعیت یادگیری تقویتی برخط مبتنی بر سیاست برای توسعه خودکار منطق خودتطبیقی سیستم های خود تطبیق [دوره 2، شماره 7، 1401]
 • عملکرد برند نوگرایی مصرف کننده و عملکرد برندهای انلاین با توجه به نقش میانجی تعامل مشتریان با برند آنلاین (مورد مطالعه فروشگاه اوکالا در شهر مشهد) [دوره 2، شماره 6، 1401]
 • عملکرد پایدار واکاوی تاثیر جهت گیری های کارآفرینانه سبز بر شیوه های مدیریت زنجیره تامین سبز [دوره 2، شماره 6، 1401]
 • عملکرد شغلی نقش انگیزه خدمت عمومی در ارتقاء عملکرد شغلی باتوجه‌‌به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل امور مالیاتی شهر کرج) [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 8-23]
 • عملکرد کارکنان تأثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی [دوره 2، شماره 5، 1401، صفحه 64-85]
 • عملکرد کارکنان بررسی و تبیین نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از منظر مدیران (رویکرد آمیخته تشریحی انتخاب مشارکت کننده) [دوره 2، شماره 7، 1401]
 • عملیاتی اثرات نظام حکمرانی و ساختار فرآیندی بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی [دوره 2، شماره 5، 1401، صفحه 86-97]

ف

 • فراترکیب عوامل رضایتمندی مشتریان در کسب‌وکارهای الکترونیکی [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 24-37]
 • فرهنگ سازمانی تأثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی [دوره 2، شماره 5، 1401، صفحه 64-85]
 • فشار شغلی بررسی نگرش کارکنان نسبت به سازمان به عنوان نهاد حریص و تاثیر آن بر هویت سازمان [دوره 2، شماره 5، 1401، صفحه 46-63]

ق

 • قابلیت سازمانی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی با قابلیت سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بجنورد [دوره 2، شماره 5، 1401، صفحه 8-19]

ک

 • کارآفرینی سبز واکاوی تاثیر جهت گیری های کارآفرینانه سبز بر شیوه های مدیریت زنجیره تامین سبز [دوره 2، شماره 6، 1401]
 • کسب‌وکارهای الکترونیکی عوامل رضایتمندی مشتریان در کسب‌وکارهای الکترونیکی [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 24-37]
 • کشف تقلب بانکی مروری بر روش‌های کشف تقلب بانکی با استفاده از هوش مصنوعی [دوره 2، شماره 6، 1401]
 • کلاه‌برداری مروری بر روش‌های کشف تقلب بانکی با استفاده از هوش مصنوعی [دوره 2، شماره 6، 1401]
 • کلمات کلیدی: تقلب بانکی مروری بر روش‌های کشف تقلب بانکی با استفاده از هوش مصنوعی [دوره 2، شماره 6، 1401]
 • کلمات کلیدی: نوآوری تاثیر گرایش به نوآوری بر خلاقیت سازمانی و کیفیت تولید محصولات جدید با نقش میانجی بازارمحوری، طراحی و توسعه منابع نوآوری (مورد مطالعه: شرکت سایپا) [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 66-83]
 • کیفیت تاثیر گرایش به نوآوری بر خلاقیت سازمانی و کیفیت تولید محصولات جدید با نقش میانجی بازارمحوری، طراحی و توسعه منابع نوآوری (مورد مطالعه: شرکت سایپا) [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 66-83]
 • کیفیت زندگی ارزیابی میزان رضایتمندی از کیفیت زندگی شهری زاهدان از دیدگاه دانشجویان (مورد مطالعه دانشگاه سیستان وبلوچستان و علوم پزشکی) [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 38-51]

گ

 • گسترش نفوذ مرکزیت در شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر مدل آستانه خطی [دوره 2، شماره 6، 1401]

م

 • مدل آبشاری مستقل مرکزیت در شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر مدل آستانه خطی [دوره 2، شماره 6، 1401]
 • مدل آستانه خطی مرکزیت در شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر مدل آستانه خطی [دوره 2، شماره 6، 1401]
 • مدل پانل DOLS تاثیر ترکیب کالاهای صادراتی در سرمایه انسانی [دوره 2، شماره 5، 1401، صفحه 20-33]
 • مدیریت زنجیره تامین سبز واکاوی تاثیر جهت گیری های کارآفرینانه سبز بر شیوه های مدیریت زنجیره تامین سبز [دوره 2، شماره 6، 1401]
 • مراکز داده ابری زمانبندی وظایف در توازن منابع برای مکان یابی ماشین مجازی در مراکز داده ابر با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته [دوره 2، شماره 6، 1401]
 • مرکزیت مرکزیت در شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر مدل آستانه خطی [دوره 2، شماره 6، 1401]
 • مزیت رقابتی شناسایی و بررسی شاخص های رقابت پذیری شرکت سایپا در بازار تجارت آزاد [دوره 2، شماره 7، 1401]
 • مشتریان عوامل رضایتمندی مشتریان در کسب‌وکارهای الکترونیکی [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 24-37]
 • معاملات متقلبانه مروری بر روش‌های کشف تقلب بانکی با استفاده از هوش مصنوعی [دوره 2، شماره 6، 1401]
 • مکان یابی زمانبندی وظایف در توازن منابع برای مکان یابی ماشین مجازی در مراکز داده ابر با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته [دوره 2، شماره 6، 1401]
 • مکان یابی ماشین مجازی زمانبندی وظایف در توازن منابع برای مکان یابی ماشین مجازی در مراکز داده ابر با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته [دوره 2، شماره 6، 1401]
 • منابع انسانی بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی بر توانایی نوآوری فردی در شرکت با میانجی گری تأثیر تعهد(مورد مطالعه: شرکت نفت) [دوره 2، شماره 7، 1401]
 • منطق خود تطبیق یادگیری تقویتی برخط مبتنی بر سیاست برای توسعه خودکار منطق خودتطبیقی سیستم های خود تطبیق [دوره 2، شماره 7، 1401]
 • مهارت تاثیر ترکیب کالاهای صادراتی در سرمایه انسانی [دوره 2، شماره 5، 1401، صفحه 20-33]

ن

 • نظام حکمرانی اثرات نظام حکمرانی و ساختار فرآیندی بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی [دوره 2، شماره 5، 1401، صفحه 86-97]
 • نوآوری بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی بر توانایی نوآوری فردی در شرکت با میانجی گری تأثیر تعهد(مورد مطالعه: شرکت نفت) [دوره 2، شماره 7، 1401]
 • نوآوری فردی بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی بر توانایی نوآوری فردی در شرکت با میانجی گری تأثیر تعهد(مورد مطالعه: شرکت نفت) [دوره 2، شماره 7، 1401]
 • نوگرایی مصرف کننده نوگرایی مصرف کننده و عملکرد برندهای انلاین با توجه به نقش میانجی تعامل مشتریان با برند آنلاین (مورد مطالعه فروشگاه اوکالا در شهر مشهد) [دوره 2، شماره 6، 1401]

و

 • وﻓﺎداری و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت تاﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی در ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ [دوره 2، شماره 5، 1401، صفحه 34-45]

ه

 • هویت سازمان بررسی نگرش کارکنان نسبت به سازمان به عنوان نهاد حریص و تاثیر آن بر هویت سازمان [دوره 2، شماره 5، 1401، صفحه 46-63]

ی