همکاران دفتر نشریه

مدیر مسئول

حمید طباطبایی

مهندسی کامپیوتر- برق استادیار- گروه مهندسی کامپیوتر، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

[email protected]

سردبیر

ابراهیم محمودزاده

مدیریت استراتژیک تکنولوژی استاد- دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

[email protected]

جانشین سردبیر

سعیده باباجانی محمدی

مدیریت استادیار- گروه مدیریت، مؤسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

[email protected]

مدیر داخلی

سکینه قاسمی

هوش مصنوعی مدیر فناوری و اطلاعات مؤسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

[email protected]