اعضای هیات تحریریه

مدیر اجرایی

سعیده باباجانی محمدی

مدیریت استادیار- گروه مدیریت، مؤسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

s.babajaniferdowsmashhad.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

مهرداد جلالی

مهندسی کامپیوتر دانشیار و دانشمند موسسه فناوری کارلسروهه (KIT) آلمان.

www.int.kit.edu/staff_5902.php
jalalimshdiau.ac.ir

محمد عثمان

Computer Networks استاد، بخش عمومی فناوری و شبکه، دانشگاه پوترا مالزی

scholar.google.com/citations?user=FUlP4v4AAAAJ&hl=en
mothmanupm.edu.my

h-index: 29  

راجسواران لوگیس

medical image processing, neural networks, data compression, natural user interfaces, sustainable/green technology and big data analytics. استاد / رئیس مرکز تحلیل آسیا و اقیانوسیه (APCA) در دانشگاه فناوری و نوآوری آسیا و اقیانوسیه (APU / APIIT) - دانشگاه فناوری و نوآوری آسیا و اقیانوسیه (APU / APIIT) دانشگاه چند رسانه ای.

www.researchgate.net/profile/Rajasvaran-Logeswaran
logesieee.org

محمود مقومی

استاد، گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه مالایا مالزی

scholar.google.com/citations?user=-rYPdnYAAAAJ&hl=en
mahmoudum.edu.my

بهمن مقیمی

مدیریت بازاریابی، مدیریت فناوری استاد- دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جرجیا در تفلیس

scholar.google.com/citations?user=d8pdi54AAAAJ&hl=en - www.linkedin.com/in/bmoghimi
b.moghimiug.edu.ge

اعضای هیات تحریریه

پیمان اخوان

مدیریت دانش استاد، دانشگاه صنعتی قم-
رییس انجمن علمی مدیریت دانش ایران

scholar.google.com/citations?user=HPLMLjkAAAAJ&hl=en&oi=ao
akhavan.peymangmail.com

رضا حسنوی آتشگاه

مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری استاد- دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

hosnavimut.ac.ir

امیرمسعود رحمانی

مهندسی کامپیوتر استاد - دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

rahmanisrbiau.ac.ir

محمود رضایی رکن آبادی

فیزیک الکترونیک استاد، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

roknabadum.ac.ir

علی معینی

مهندسی برق- کامپیوتر استاد- دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران، ایران

moeiniut.ac.ir

ابراهیم محمودزاده

مدیریت استراتژیک تکنولوژی استاد- دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

maheb20mut.ac.ir

امین جاجرمی

مهندسی کنترل دانشیار- گروه مهندسی برق ، دانشگاه بجنورد، ایران

a.jajarmiub.ac.ir

جواد حمیدزاده

مهندسی کامپیوتر دانشیار- دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، ایران

hamidzadeh92gmail.com

عباسعلی رضایی

مهندسی کامپیوتر دانشیار- دانشگاه پیام نور مشهد، ایران

abbasrezaegmail.com

مرتضی فرجی

مدیریت استراتژیک دانشیار- عضو هیات امنای موسسه آموزش عالی فردوس ، مشهد، ایران

mortezafaraji.uni3gmail.com

حمید طباطبایی

مهندسی کامپیوتر- برق دانشیار- گروه مهندسی کامپیوتر، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

hamid.tabatabaeegmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

راجا عبدالله

Radar System, GPR, Microwave and Millimeter wave, Wimax, WSN and NDT استاد، گروه مهندسی کامپیوتر و سیستم های ارتباطی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.

scholar.google.com/citations?user=a2u_WVoAAAAJ&hl=en
r_syamsulupm.edu.my

اعضای مشورتی هیات تحریریه

محمد مهرآیین

سیستم های مدیریت اطلاعات استاد- دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

m-lagzianum.ac.ir

محمد حسین معطر

پردازش و بازشناسی گفتار، هوش­ مصنوعی دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران

moattarmshdiau.ac.ir