اعضای هیات تحریریه

مدیر اجرایی

سعیده باباجانی محمدی

مدیریت استادیار- گروه مدیریت، مؤسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

s.babajaniferdowsmashhad.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

محمود مقومی

استاد، گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه مالایا مالزی

scholar.google.com/citations?user=-rYPdnYAAAAJ&hl=en
mahmoudum.edu.my

محمد عثمان

Computer Networks استاد، بخش عمومی فناوری و شبکه، دانشگاه پوترا مالزی

scholar.google.com/citations?user=FUlP4v4AAAAJ&hl=en
mothmanupm.edu.my

h-index: 29  

راجا عبدالله

Radar System, GPR, Microwave and Millimeter wave, Wimax, WSN and NDT استاد، گروه مهندسی کامپیوتر و سیستم های ارتباطی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.

scholar.google.com/citations?user=a2u_WVoAAAAJ&hl=en
r_syamsulupm.edu.my

راجسواران لوگیس

medical image processing, neural networks, data compression, natural user interfaces, sustainable/green technology and big data analytics. استاد / رئیس مرکز تحلیل آسیا و اقیانوسیه (APCA) در دانشگاه فناوری و نوآوری آسیا و اقیانوسیه (APU / APIIT) - دانشگاه فناوری و نوآوری آسیا و اقیانوسیه (APU / APIIT) دانشگاه چند رسانه ای.

www.researchgate.net/profile/Rajasvaran-Logeswaran
logesieee.org

بهمن مقیمی

مدیریت بازاریابی، مدیریت فناوری استاد- دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جرجیا در تفلیس

scholar.google.com/citations?user=d8pdi54AAAAJ&hl=en - www.linkedin.com/in/bmoghimi
b.moghimiug.edu.ge

مهرداد جلالی

مهندسی کامپیوتر دانشیار و دانشمند موسسه فناوری کارلسروهه (KIT) آلمان.

www.int.kit.edu/staff_5902.php
jalalimshdiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

پیمان اخوان

مدیریت دانش استاد، دانشگاه صنعتی قم-
رییس انجمن علمی مدیریت دانش ایران

scholar.google.com/citations?user=HPLMLjkAAAAJ&hl=en&oi=ao
akhavan.peymangmail.com

رضا حسنوی آتشگاه

مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری استاد- دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

hosnavimut.ac.ir

امیرمسعود رحمانی

مهندسی کامپیوتر استاد - دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

rahmanisrbiau.ac.ir

محمود رضایی رکن آبادی

فیزیک الکترونیک استاد، عضو هیات امنای موسسه آموزش عالی فردوس و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

roknabadum.ac.ir

علی معینی

مهندسی برق- کامپیوتر استاد- دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران، ایران

moeiniut.ac.ir

محمد مهرآیین

سیستم های مدیریت اطلاعات استاد- دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

m-lagzianum.ac.ir

ابراهیم محمودزاده

مدیریت استراتژیک تکنولوژی استاد- دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

maheb20mut.ac.ir

امین جاجرمی

مهندسی کنترل دانشیار- گروه مهندسی برق ، دانشگاه بجنورد، ایران

a.jajarmiub.ac.ir

جواد حمیدزاده

مهندسی کامپیوتر دانشیار- دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، ایران

hamidzadeh92gmail.com

عباسعلی رضایی

مهندسی کامپیوتر دانشیار- دانشگاه پیام نور مشهد، ایران

abbasrezaegmail.com

مرتضی فرجی

مدیریت استراتژیک دانشیار- عضو هیات امنای موسسه آموزش عالی فردوس ، مشهد، ایران

mortezafaraji.uni3gmail.com

محمد حسین معطر

پردازش و بازشناسی گفتار، هوش­ مصنوعی دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران

moattarmshdiau.ac.ir

علیرضا روحانی منش

مهندسی برق- کنترل استادیار-گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه نیشابور

rowhanimanesh.neyshabur.ac.ir
rowhanimaneshneyshabur.ac.ir

محمّد هادی زاهدی

مهندسی کامپیوتر استادیار- دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، تهران، ایران

zahedikntu.ac.ir

سید کاظم شکفته

مهندسی کامپیوتر استادیار- گروه مهندسی کامپیوتر، موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد، ایران

www.shandiz.ac.ir/~k_shekofteh/default.aspx
k.shekoftehshandiz.ac.ir

حمید طباطبایی

مهندسی کامپیوتر- برق دانشیار- گروه مهندسی کامپیوتر، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
مؤسسه آموزش عالی فردوس

hamid.tabatabaeegmail.com

مجتبی کفاشان کاخکی

علوم تربیتی استادیار - گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

kafashangmail.com

عباس مهدی زاده

شبکه های کامپیوتری استادیار- گروه کامپیوتر، مؤسسه اموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

mehdiizadehgmail.com