بررسی نگرش کارکنان نسبت به سازمان به عنوان نهاد حریص و تاثیر آن بر هویت سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی ، دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی ، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، بیرجند ، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی نگرش کارکنان نسبت به سازمان به عنوان نهاد حریص و تاثیر آن بر هویت سازمان
میباشد جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی که براساس جدول مورگان به صورت تصادفی ساده حجم نمونه انتخاب شد. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه سازمان حریص عسگری و جوانجت (1399) وهویت سازمانی چنی(1983) بود که تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارPLS انجام شد بارهای عاملی همه گویه ها به جز سوال 14 که از مدل حذف شد از 4/0 بیشتر بود. با اطمینان 95 درصد می توان گفت، سازمان حریص بر هویت سازمانی تاثیر منفی و معناداری دارد و فرضیه اصلی تایید می شود. مقدار قدر مطلق آماره t برای تاثیر فشار شغلی بر هویت سازمانی برابر با 260/2 و از 96/1 بیشتر است، ومقدار ضریب مسیر برابر با 232/0- و منفی است، بنابراین فشار شغلی بر هویت سازمانی تاثیر منفی و معناداری دارد. بنابراین فرضیه فرعی اول تایید می شود . مقدار قدر مطلق آماره t برای تاثیر حمایت سازمانی بر هویت سازمانی برابر با 645/4 و از 96/1 بیشتر است، بنابراین با اطمینان 95 درصد می توان گفت، حمایت سازمانی بر هویت سازمانی تاثیر معناداری دارد. مقدار ضریب مسیر برابر با 471/0- و منفی است، بنابراین حمایت سازمانی بر هویت سازمانی تاثیر منفی و معناداری دارد. بنابراین فرضیه فرعی دوم تایید می شود . مقدار قدر مطلق آماره t برای تاثیر افسردگی شغلی بر هویت سازمانی برابر با 318/1 و از 96/1 کمتر است، بنابراین با اطمینان 95 درصد می توان گفت، افسردگی شغلی بر هویت سازمانی تاثیر معناداری ندارد. بنابراین فرضیه فرعی سوم تایید نمی شود ونیکویی برازش مدل بیانگربرازش مطلوب مدل می باشد

کلیدواژه‌ها