تأثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام (ره) شهرری

چکیده

وجود سبک رهبری مناسب به عملکرد صحیح کارکنان به عنوان مهمترین سرمایه سازمان، کمک نموده و در جهت عملکرد فراتر از وظایف و نقش‌های تعیین شده آنان در شرح شغلشان تأثیر بسزایی دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران و کارکنان دادگستری استان تهران، مجتمع قدس هستند که تعداد آنان 520 نفر می باشد. با توجه به حجم جامعه آماری، برای تعیین تعداد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. بنابراین 221 نفر از کلیه مدیران و کارکنان دادگستری استان تهران، مجتمع قدس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر نیز روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بود. برای تحلیل داده‌های این پژوهش از آزمون های توصیفی و استنباطی استفاده شد. جهت تحلیل داده های پژوهش از نرم‌افزارهایSPSS و SMARTPLS استفاده شد. نتایج نشان داد که رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد، رهبری خدمتگزار بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد، فرهنگ سازمانی رابطه میان رهبری خدمتگزار و رفتار شهروندی سازمانی را میانجی گری می کند، فرهنگ سازمانی رابطه میان رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان را میانجی می‌کند، تعهد سازمانی رابطه میان رهبری خدمتگزار و رفتار شهروندی سازمانی را میانجی می‌کند و تعهد سازمانی رابطه میان رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان را میانجی می کند.

کلیدواژه‌ها