اثرات نظام حکمرانی و ساختار فرآیندی بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه غیر انتفاعی آموزش عالی فردوس مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران.

چکیده

نهادهای بودجه ریزی در طول تاریخ، در روند تدریجی حرکت کشورها به سمت حکمرانی شایسته و پاسخ دهنده نقش بسزایی داشتند. بودجه یک ابزار استراتژیک برای نظم اقتصادی و مالی است دولت ها در شکل کنونی خود زمینه ای را برای دولت شایسته، پاسخگو و مشارکت با شهروندان را ایجاد می کند. هدف از این پژوهش شناسایی "اثرات نظام حکمرانی و ساختار فرآیندی بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی" است. این تحقیق پیمایشی است و به علت کاربردی بودن نتایج، این تحقیق در گروه پژوهشی کاربردی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان (واحدهای بودجه، مالی و اداری) هستند. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از نمونه، با روش پرسشنامه می باشد و در دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی انجام شده است. بخش تحلیل توصیفی شامل مشخصات جمعیت شناختی پاسخگویان و در بخش تحلیل استنباطی، آزمون فرضیه تحقیق یعنی رابطه بین متغیرهای تحقیق از طریق آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه بین متغیرهای تحقیق، برای دستیابی سهم متغیر مستقل در واریانس متغیر وابسته، مورد بحث قرار گرفته است. همچنین تفاوت میانگین متغیرهای مستقل و وابسته با میانگین فرضی از آزمون "تی استیودنت" انجام شده است.

کلیدواژه‌ها