مدل مفهومی ارزیابی شکاف دیجیتالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هییت علمی گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

محققان و دانشمندان متعددی شکاف دیجیتال را تفسیر و برای ارزیابی آن مدل مفهومی ارائه داده‌اند که با توجه به زمان و مکان تحقیق و گروه‌های مورد مطالعه میتوان هرکدام از مدل‌ها را برای بررسی شکاف موجود استفاده کرد.از معروفترین آنها مدل وندایک و ون‌درسون که در طی سالیان مختلف مدل را بروزرسانی کردندو شکاف دیجیتال را مربوط به چهارعنصر دسترسی انگیزشی،دسترسی مادی، مهارت استفاده‌ای و تنوع استفاده دانستند، میتوان نامبرد. سپس مدل آقای سلوین است که شکاف دیجیتال را با بررسی سرمایه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ارزیابی کرد. مدل ماسیموراجندا که براساس رویکرد ماکس‌وبر ارائه شد و وی دیواری بین استفاده‌کنندگان تکنولوژی و کسانی که از تکنولوژی به دورند تعریف کرد. و مدل گروه چینی بنام مدل یکپارچه که توسط ژینفان و همکاران ارائه‌شد و از نابرابری های دیجیتالی برای رسیدن به فراگیری و شمول الکترونیکی استفاده‌کردند. بررسی شکاف از این جهت اهمیت دارد که برای حل شکاف موجود باید از میزان و نوع آن آگاه شویم تا بتوانیم درصدد برطرف‌کردن آن قدم برداریم. در این مقاله سعی‌کردیم که ابتدا مدل‌های نامبرده را توضیح داده و آنهارا مقایسه کرده و سپس برای بررسی شکاف دیجیتال موجود در کسب‌وکارهای سنتی حاضر در ایران بر اساس مدل وندایک و سلوین مدل جدیدی را تعریف کنیم.

کلیدواژه‌ها