نقش تعدیل کننده شیوع ویروس کرونا بر رابطه میان دین داری مدیران و کیفیت سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

چکیده

دین‌داری و باورهای دینی می‌تواند بر همه شئون زندگی انسان‌ها تاثیرگذار باشد. یکی از موضوعاتی که متأثر از باورهای دینی است، رفتار مدیران و تصمیم‌گیری آن‌ها برای چگونگی انجام دادن مسئولیت‌هایشان می‌باشد. نوع عملکرد مدیران می‌تواند بر روی کیفیت سود تاثیرگذار باشد. ازاین‌رو در این تحقیق به دنبال بررسی رابطه میان دین‌داری مدیران و کیفیت سود شرکت‌ها با نقش تعدیل‌کنندگی شیوع ویروس کرونا هستیم. ازنظر هدف این پژوهش کاربردی بوده و ازنظر نوع جمع‌آوری داده‌ها این پژوهش در دسته‌بندی پژوهش‌های توصیفی و همبستگی قرار می‌گیرد. از طریق نمونه‌گیری حذفی تعداد ۱۷۳ شرکت انتخاب و پرسشنامه برای مدیران آن‌ها ارسال گردید. درنهایت ۱۳۴ پرسشنامه تکمیل‌شده جمع‌آوری شد و اطلاعات این شرکت‌ها بین سال‌های 1392 تا ۱۳۹۸ به دست آمد. آزمون فرضیه‌ها با رگرسیون چند متغیره و به کمک نرم‌افزار EVIEWS انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داد که میان سطح دین‌داری مدیران و کیفیت سود شرکت‌ها رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین نتیجه فرضیه دوم نشان‌دهنده آن است که شیوع ویروس کرونا می‌تواند بر رابطه میان دین‌داری مدیران و کیفیت سود تأثیر معنادار و مثبتی داشته باشد و درواقع این رابطه را محکم‌تر نماید.

کلیدواژه‌ها