نویسنده = ���������������� ��������
مدل مفهومی ارزیابی شکاف دیجیتالی

دوره 1، شماره 2، آذر 1400

10.30508/kdip.2021.292044.1006

روح‌اله نوری؛ حمزه خواستار؛ محمدرضا اعتضادی