نویسنده = ���������� ���������� ��������
ارزیابی عملکرد یادگیری ماشینی مبتنی بر انتخاب ویژگی بهینه برای تشخیص بیماری قلبی

دوره 3، شماره 8، خرداد 1402

10.30508/kdip.2023.400967.1072

محمد حسنوند؛ آرزو سلیاری؛ حمیده جشن؛ زینب قاسمی نژاد؛ مهدی نوشیار


مروری بر روش های طبقه بندی در سیگنال P300-Speller رابط مغز و کامپیوتر

دوره 2، شماره 4، خرداد 1401، صفحه 52-65

10.30508/kdip.2022.346627.1042

حمیده جشن؛ زینب قاسمی نژاد؛ الهه محرم خانی؛ سید مجتبی صباغ جعفری