نویسنده = ������������ ��������������
U-Net: Convolutional Network for Segmentation with DIC-C2DH-HeLa Dataset

دوره 2، شماره 4، خرداد 1401

10.30508/kdip.2022.331162.1028

اورانوس کاظمی؛ محمدحسین شکور