نویسنده = ������������ ��������
الگوریتم تشخیص پلاک خودرو با استفاده از روش های محاسبات ریاضی

دوره 1، شماره 2، آذر 1400

10.30508/kdip.2021.296139.1012

حمید طباطبایی؛ سکینه قاسمی؛ محسن نجف زاده؛ هاشم زواری