نویسنده = �������������� �������� �������� ��������